Başvuru evraklarında noter tasdikine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortaklığa kabul sonrasında düzenlenen bazı evraklarda noter ya da muhtar/aza tasdiki aranmaktadır.

Hibe almaya hak kazanan çiftçilerin hibe tutarını aşan kısım için işletme ve yatırım kredisi kullandırılmaktadır. 

IPARD projelerinin kabul edilmesinden sonra hem tedarik hem de kredi kullandırma imkânı olmadığı için kredilendirme yapılamamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak sadece tedarik işlemi yapılmaktadır. 

Ortaklara tespit edilen kredinin en az 3 katı tutarında arazi, arsa, mesken, işyerlerini ipotek vermeleri ve/veya tespit edilen kredilerinin en az 3 katı değerde (kasko değerinde) taşıt aracını/traktörü kooperatif lehine vermeleri halinde kefilsiz kredi kullandırmaktayız.

Ortaklarımıza tespit edilen kredinin en az 1,2 katı tutarında banka teminat mektubu veren ortaklara başkaca kefil ve teminat şartı aranmaksızın kredi kullandırmaktayız. 

Kooperatiflerin genel kredi yetki limiti 50.000 TL’dir. Bölge Birlikleri tarafından özel yetki limitleriyle 250.000TL’ye kadar kooperatiflere kredi yetki devri yapılabilir.

Kooperatif limitlerini aşan kredi limit talepleri Bölge Birliklerinin onayına sunulur.

 

Bölge Birlikleri ölçek büyüklüklerine göre 250.000 TL ile 500.000 TL arasında kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir.

Bölge Birliklerinin yetki limitlerini aşan kredi limit talepleri Merkez Birliğinin onayına sunulur.

 

Merkez Birliği 3.000.000 TL ‘ye kadar olan kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir. 

Kullandırılan kredilerde faiz indiriminden yararlanmak için Tarsim yapılması zorunludur. Cari faizli krediler için Tarsim yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tarımsal üretimde kullanacağınız;

 • İhtiyaçlarınız için ayni (gübre, yem, mazot, ilaç vs.) kredi,
 • Diğer girdilerinizi karşılamak amacıyla nakdi kredi,
 • Hayvan alımı, tarımsal araç gereç, 2. el traktör kredisi, tesis yapımı gibi ihtiyaçlarınızın karşılanması için yatırım kredisi,

 Kullanabilirsiniz.  

İşletme kredileri ( tohum, gübre, motorin, yem vs.) için 1 yıla kadar, 

Su ürünleri yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği için 18 aya kadar,

Yatırım kredilerinde 4 yıla kadar vade uygulanmaktadır.  

 Tarımsal işletmenizin bulunduğu alanda faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifine kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi Garanti Fonu üyeliğimiz bulunmamaktadır. 

Ortaklarımıza tanımlanan kredi limitinin 10.000 TL’ye kadar %50 ‘si, 10.000 TL’nin üzeri için %25’i nakdi kredi olarak kullandırılmaktadır.

Ortaklarımıza tanımlanan kredi limitinin %75’i yatırım kredisi olarak kullandırılır. Yatırım kredisi ile alacağınız tarımsal girdinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketlerin dışında temin edilmesi durumunda, talep edilen yatırım kredisinin %10’u “öz kaynak katkısı” olarak peşin tahsil edilerek kalan kısım kredilendirilir.

 

Ortağın tespit edilen kredisine göre maddi teminat, kefil ya da her ikisi de talep edilir.Ortaklara 20.000.-TL’nin üzerinde tespit edilen krediler için; en az 2 kefilin yanında ortaklardan kredinin 2 katı tutarında kooperatif lehine taşınmaz ipoteği ve/veya en az 2 katı kasko değerinde taşıt aracı/traktör rehini alınmaktadır.

18-75 yaş arası ortaklarımıza kredi kullandırma esnasında kredi hayat sigortası yapılmaktadır

200.000 TL ve üzerinde kullanılan kredilerde, taşınmazın rayiç değerinin belirlenmesi için,  Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu gayrimenkul şirketlerine ekspertiz raporu yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

200.000 TL’nin altındaki krediler için rayiç değer tespit tutanakları mevzuatımız kapsamında Kooperatif ve Bölge Birlikleri tarafından düzenlenmektedir.

Ortaklara 20.000.-TL’ye kadar tespit edilen krediler için; en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.  

20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 kefille, 

30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 kefille,

Maddi teminatla kredi kullandırılmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre ortaklarımız kendilerine tespit edilen kredilerin limitlerine göre ortaklık payı taahhüt ederler. Ortaklıktan çıkmanız halinde ödemiş olduğunuz sermaye payı Ana Sözleşme hükümleri dâhilinde tarafınıza iade edilmektedir.

20.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %5’i,  

20.000 TL’yi aşan kısım için 50.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %3’ü, 

50.000 TL’yi aşan kısım için 250.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %2’si, 

250.000 TL’yi aşan kısım için 1.000.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %1’i, 

1.000.000TL’yi aşan kısmı için tespit edilen kredinin % 0,5’i ortaklık payı olarak taahhüt edilmektedir.

Ayrıca, peşin alışveriş yapmak, sigorta poliçesi yaptırmak gibi kooperatif hizmetlerinden faydalanmak isteyen ortaklar en az bir ortaklık payı taahhüt ederler. Ancak taahhüt edilen ortaklık payı yasal olarak alınması gereken ortaklık payını geçemez. Taahhüt edilen bir ortaklık payı 100.-(Yüz) Türk Lirası’ndan aşağı olamaz.

Ortaklık talep dilekçesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İkametgâh ilmühaberi,

Tarımsal üretim faaliyetini tevsik eden belgelerden en az biri

 

 • Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip,
 • Kooperatifin çalışma alanı içinde, tarımsal üretim yapan ya da hayvancılık, seracılık, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık, yaş meyve sebze üreticiliği ve benzeri konularda üretim faaliyetinde bulunan,
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifine ortak olmayan,
 • Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,

Üreticiler ortak olmaya hak kazanır.

Ana sözleşme gereğince ortaklık şartını taşıyan üreticiler, üretici faaliyeti yaptıklarına dair belgelerini (tapu, kiralık arazi ise kira sözleşmesi, hayvan işletme belgesi, ÇKS, ÖKS vb...) kooperatife ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgelerdeki varlık ve ürün değerlerine göre kendilerine ortak beyannamesi düzenlenerek kredi limiti tespit edilmektedir. Ortağa tespit edilecek kredi limitinin gerçek kredi ihtiyacı ile orantılı olması, işletmenin üretimine yarar sağlamakla birlikte ortağın ödeme gücünü aşmaması zorunludur.

Kurumumuzun Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Kuruluşuna üyeliği olması sebebiyle ortaklarımızın kredi limit ve risk bilgileri Bankalar Birliği Mevzuatı kapsamında her ay RM ve KKB’ye bildirilmektedir. Bankalar Birliğine üye olan diğer banka ve finans kuruluşları da limit risk bilgilerini görebilmektedir. 

 • Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet gösteren, 
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmayan, 
 • Yetkili organlarca ortaklığa ilişkin alınan kararın bir suretini kooperatife ibraz eden, 
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,
 • Ayrıca ana sözleşmede yer alan diğer şartları sağlayan,

 

Tüzel kişi üreticiler de ortak olabilir.

 • Kooperatife, esasları Merkez Birliği yönetim kurulunca tespit edilecek bir beyanname vermesi, 
 • Kooperatife ana sözleşme hükümlerini kabul ettiğine dair tüzel kişilerin ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin noterden, üreticilerin ise noterden veya kooperatifin bulunduğu ya da ikamet ettiği köy ve mahalle ihtiyar heyeti tarafından tasdik edilecek bir taahhütname vermesi, 
 • Ortaklığa kabul hakkında, kooperatif yönetim kurulunca karar alınması, 
 • Taahhüt ettiği ortaklık sermaye payının 1/4’ünü ödemiş olması,

 

Şartlarını yerine getirmesi durumunda ortaklık işlemi tamamlanmış olur.

Kooperatiflerimiz aracılığıyla ortaklarımızın borçlarına karşılık ürettikleri ürünleri de değerlendirilmektedir.

Ülkemizin farklı yerlerinde yetiştirilen  farklı ürünler hasat zamanlarına göre açıklanan alım noktalarında alınmaktadır.

Ortaklarımız satmak istedikleri ürünler için alım noktası olarak belirlenen kooperatifimize müracaat etmekte, fiyatlama yapılmakta, müstahsil makbuzu karşılığı alınan ürün bedeli borcuna mahsup edilmekte, arta kalan tutar varsa kendisine nakden ödenmektedir.

Noterden vekâletname verilen kişi ortak adına kredi kullanabilir.

Tarım Kredi Kooperatifleri kaliteden ödün vermeden ihtiyaca yönelik satış şekilleri ile çiftçilerimizin tarımsal girdi taleplerini zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaktadır.
 
Ortaklarımıza özel veresiye satış usülü ile belirlenen kredi limitlerine ilave olarak 60 güne kadar olan kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması sağlanmaktadır.
 
Kooperatif ortağı olamayan çiftçilerimizin de kooperatif imkanlarından faydalanmalarını sağlamak adına bu çiftçilerimize özel 360 güne kadar vadeli satış imkanı sunulmaktadır.
 
Ayrıca Genel olarak tüm ihtiyaçlara yönelik olmak üzere çiftçilerimizin taleplerine göre; peşin, kredi kartı tek çekim, kredi kartı taksitli, alacağa mahsuben ve alacağın temlikine istinaden satış şekilleri ile de çiftçilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…